ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI UŽIVATELŮ WEBOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI CoSta Team s.r.o.

Tato stránka shrnuje základní zásady použití a nakládání s osobními údaji uživatelů všech webových služeb společnosti ASPINEX s.r.o, dále jen ABCzakazky.cz. Společnost ABCzakazky.cz postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Uživatel by proto měl věnovat výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

ABCzakazky.cz nezpracovává osobní údaje uživatelů webových služeb společnosti jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Přičemž data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a rovněž pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle ale po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Proto by si uživatel měl vždy dobře prostudovat příslušné podmínky dané služby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.

Pokud bude od uživatelů ABCzakazky.cz potřebovat údaje, které budou tohoto uživatele identifikovat (jeho osobní údaje) nebo které společnosti umožní ho kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež si uživatel vyžádal, výslovně o ně uživatele požádá. Údaje, které společnost ABCzakazky.cz shromažďuje v souvislosti s uživateli jejích služeb, mohou obvykle obsahovat jméno a příjmení, email a přezdívku (nick). Pro některé další služby potřebuje ABCzakazky.cz znát i další informace o uživatelích, proto by si měl uživatel pečlivě prostudovat podmínky dané služby. V souvislosti s využíváním služeb společnosti o uživatelích může společnost shromažďovat určité další informace, např. název poskytovatele internetových služeb a IP adresu, pomocí níž se uživatel přihlašuje ke službám společnosti ABCzakazky.cz, datum a čas přístupu k těmto službám apod.

Zpřístupnění osobních údajů může ABCzakazky.cz poskytnout třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon a nebo se souhlasem uživatele.

Osobní údaje poskytuje uživatel společnosti ABCzakazky.cz dobrovolně (u některých služeb je ale pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno). Je-li pro uživatele v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, bude o této skutečnosti zvlášť informován.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele webových služeb společnosti ABCzakazky.cz, kteří poskytnou společnosti ABCzakazky.cz své osobní údaje, ABCzakazky.cz informuje o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Společnost ABCzakazky.cz upozorňuje uživatele, že údaje o jejich jménu, příjmení a adrese mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem, tvořícím se společností ABCzakazky.cz, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně.

Předáním informace o své emailové adrese uděluje uživatel společnosti ABCzakazky.cz souhlas k zasílání obchodních sdělení společnosti ABCzakazky.cz elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.

případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu zákonných práv uživatele může tebto subjekt použít emailovou adresu: info@abczakazky.cz

CoSta Team s.r.o.
IČ: 24268208
Josefa Hory 1199, 43401 Most
Telefon: +420 212 245 367
C 32236 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem